Vedtægter for Herlev Løbe- og Atletikklub 

§ 1
Navn og hjemsted
Foreningen, Herlev Løbe- og Atletikklub, der har hjemsted i Herlev kommune, er en fusionsklub mellem Herlev Atletik, som blev stiftet den 15. september 1938, og Herlev-Løberne, som blev stiftet den 11. februar 2003. Foreningen er tilsluttet Dansk Atletikforbund (DAF) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. Foreningen er endvidere selvstændigt medlem af Herlev Idrætsforening. Foreningen kan anvende binavnene Herlevløberne og Herlev Atletik.

§ 2
Formål

Foreningens formål er at dyrke løb og atletik på ethvert niveau og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til disse idrætsgrene. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3
Medlemskab

Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, som lever op til foreningens formål. Medlemskab er opnået, når kontingent er betalt.

§ 4
Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretær/kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Indmeldelsen er bindende for mindst tre måneder, dog er der en prøvetid på 14 dage.

§ 5
Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

§ 6
Kontingent

Kontingentåret er fra 1. april - 31. marts. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7
Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§ 8
Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 9
Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance. Medlemmer under 16 år kan på generalforsamlingen være repræsenteret ved en forælder eller værge.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside og kan ske ved annoncering i Herlev Bladet. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10
Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent, for næste kontingentår
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af formand (i lige år)
8) Valg af kasserer (ulige år)
9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 på valg i lige år og 3 på valg i ulige år)
10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11) Valg af revisor og revisorsuppleant
12) Eventuelt

§ 11
Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 17 og § 18. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret – jvf. § 9.

§ 12
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13
Bestyrelse – Valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 5 medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

§ 14
Forretningsorden og tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over
bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Formand og kasserer i foreningen tegner afdelingen i økonomiske
anliggender overfor myndigheder og pengeinstitutter. De tegningsberettigede eller den samlede bestyrelse kan
meddele øvrige medlemmer af bestyrelsen eller en ansat i fællessekretariatet de fornødne fuldmagter til overfor
kommune og/eller pengeinstitutter alene at underskrive på foreningens vegne.

§ 15
Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Foreningens midler henstår på foreningens bank og girokonto. Kassereren kan dog have en kontant beholdning på max. 5.000 kr.

§ 16
Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17
Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18
Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. Klubbens formue og ejendele kan kun overdrages til andre ikke-kommercielle formål og virke, der er foreneligt med foreningens formål. 

Sponsorer og samarbejdspartnere