Vedtægter for Herlev Løbe- og Atletikklub 

 
 
§ 1 Navn og hjemsted
Foreningen, Herlev Løbe- og Atletikklub, der har hjemsted i Herlev kommune, er en fusionsklub mellem Herlev Atletik, som blev stiftet den 15. september 1938, og Herlev-Løberne, som blev stiftet den 11. februar 2003.
Foreningen er tilsluttet Dansk Atletik Forbund (DAF) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. Foreningen er endvidere selvstændigt medlem af Herlev Idrætsforening.
Foreningen kan anvende binavnene Herlevløberne og Herlev Atletik.
 
§ 2 Formål
Foreningens formål er at dyrke løb og atletik på ethvert niveau og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til disse idrætsgrene. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
 
§ 3 Medlemskab
Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, som lever op til foreningens formål. Medlemskab er opnået, når kontingent er betalt.
 
§ 3.1. Æresmedlemmer
Bestyrelsen kan vælge at udpege æresmedlemmer. Æresmedlemmer udpeges på baggrund af uegennyttig og vedholdende indsats til gavn for klubbens medlemmer. Æresmedlemmer opnår livsvarigt medlemskab og er kontingentfri.
 
§ 3.2. Kontingentfritagelse
Bestyrelsen kan under særlige forhold gøre medlemmer kontingentfrie.
 
§ 4 Indmeldelse
Indmeldelse skal ske på klubbens hjemmeside ved betaling af kontingent.  
For medlemmer under 18 år skal indmeldelse ske af forældre eller værge.
 
§ 5 Udmeldelse
Medlemskabet løber indtil medlemmet selv opsiger medlemskabet, eller medlemmet opsiges pga. manglende opdatering af betalingskortoplysninger på hjemmesiden ved automatisk kontingentfornyelse.
 
§ 6 Kontingent
Kontingentåret er fra 1. januar - 31. december. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer, evt. gebyrer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen  
 
§ 7 Restance
Hvis kontingentet ikke er betalt på opkrævningsdatoen er medlemmet udmeldt. Bestyrelsen fastsætter varslingsperiode og -metode for kontingentopkrævning.
 
§ 8 Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.
 
§ 9 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år. Medlemmer under 16 år kan på generalforsamlingen være repræsenteret ved en forælder eller værge. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside, ved e-mail til klubbens medlemmer og kan ske ved annoncering i Herlev Bladet.
 
Med indkaldelsen udsendes revideret årsrapport og bestyrelsens forslag til budget.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Senest 10 dage før den ordinære generalforsamling udsendes revideret dagsorden med evt. indkomne forslag.
 
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 
§ 10 Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af den reviderede årsrapport for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af formand (i lige år)
8) Valg af næstformand (i ulige år)
9) Valg af kasserer (ulige år)
10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 på valg i lige år og 2 på valg i ulige år)
11) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
12) Valg af revisor og revisorsuppleant
13) Eventuelt
 
§ 11 Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 17 og § 18.
 
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret – jvf. § 9.
 
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende.
 
Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten og offentliggøres sammen med beretning, den reviderede årsrapport og det godkendte budget senest 4 uger efter på klubbens hjemmeside.
 
§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
 
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
 
§ 13 Bestyrelse – Valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
 
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
 
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 4 medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
 
Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kassereren, næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
 
§ 14 Forretningsorden og tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 
 
Formand og kasserer i forening tegner foreningen i økonomiske anliggender overfor myndigheder og pengeinstitutter. De tegningsberettigede eller den samlede bestyrelse kan meddele øvrige medlemmer af bestyrelsen de fornødne fuldmagter til overfor kommune og/eller pengeinstitutter alene at underskrive på foreningens vegne.
 
§ 15 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
 
Foreningens midler henstår på foreningens bank. Kassereren kan dog have en kontant beholdning på max. 5.000 kr.
 
§ 16 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 
§ 17 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
§ 18 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
 
For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
 
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.
 
Klubbens formue og ejendele kan kun overdrages til andre ikke-kommercielle formål og virke, der er foreneligt med foreningens formål.   
 
Vedtaget på generalforsamlingen den 27. februar 2019.
 

Sponsorer og samarbejdspartnere