Privatlivspolitik

[Vedtaget den 18. april 2018]  

Herlev Løbe- og Atletikklubs dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.  Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
 
I det omfang Herlev Løbe- og Atletikklub benytter databehandlere, er der databehandleraftaler om deres behandling af klubbens personoplysninger. Herlev Løbe- og Atletikklub har indgået et samarbejde med Klubmodul om vores hjemmeside. Klubben har derfor en databehandleraftale med Klubmodul om deres behandling af Herlev Løbe- og Atletikklubs personoplysninger.  
 
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Herlev Løbe- og Atletikklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.  
 
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Kasserer Margit Aagaard Jensen
Adresse:Kastrupkrogen 36, st.tv., 2770 Kastrup
CVR: 26519586
Telefonnr.: 2970 9883
Mail: kasserer@herlevloberne.dk 
Website: www.herlevloberne.dk    
 
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger:
 • Registrerings- og kontaktoplysninger: Navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, bopælskommune, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse Oplysninger om hvilke(t) hold, du deltager på, hvilke arrangementer, du har deltaget i og hvilke resultater, du har opnået.  
 Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
 • Klubbens licenser hos DAF (pt. 10-12 stk.): CPR-nummer
 • Licens oplysninger (pt 10-12 stk): Udover ovenstående også CPR nummer  
2) Oplysninger om ledere og trænere:
 • Almindelige personoplysninger: Almindelige personoplysninger som for alle medlemmer
 • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer  
 Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
 • Oplysninger om CPR-nummer og strafbare forhold ved indhentelse af børneattest  
Her indsamler vi oplysninger fra  
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:  
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse
 • Løbsresultater fra arrangørens hjemmeside    
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.  
 
Lovlige grunde til behandling er særligt:
 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke  
Formålene:  
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:  
 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Administration af din relation til os
 • Kommunikation til og fra dig om arrangementer og medlemstilbud  
2) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:  
 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os  
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser  
 
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:  
 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udtagelse af hold, tilmelding til konkurrencer, løb og stævner, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Dansk Atletik Forbund, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og trænere til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Bogføringsloven medfører, at det er nødvendigt at behandle oplysninger om dine betalinger i fem år efter udløbet af det regnskabsår, som oplysningen drejer sig om.
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende  

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.   Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.  
 
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.  
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.  
 
Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer. Fx deling af licensoplysninger med DAF/DGI i forbindelse med tilmelding til kurser.  
 
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.  
 
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  
 
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger  
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, eller som ulønnet leder eller træner:  

 
Medlemmer, inkl. ulønnede ledere og trænere:  
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:  
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 2-3 løbende år efter din udmeldelse af foreningen   Bogføringsbilag (herunder f.eks. om kontingent og deltagergebyr) gemmes i fem år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om  
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.  
 
Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:  
 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse  
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.  

 
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.  
 
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.  
 
Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.    
 

Sponsorer og samarbejdspartnere